آموزش دورهای Gambit&fluent به صورت فشرده ...ادامه مطلب

_____________________________________________________________________________________________________

دانشجویانی که مایل به فراگیری نرم افزارهای هیدرولیکی چون HEC-RAS و Fluent &Gambit  و HEC-HMS و تلفیق HEC-geo-RASو HEC-geo-hms در محیط نرم افزاری ARC_GIS و یا بطور مستقل خواهان فراگیری مجموعه نرم افزاریARC_GIS می باشند در صورت علاقه مندی به آزمایشگاه هیدرولیک مراجعه کنند تا با رسیدن حد نصاب تعداد متقاضیان ،دوره آموزشی نرم افزارهای مذکور تشکیل گردد تا در انتهای دوره ،گواهی حضور در جلسه به حاضرین تعلق گردد و همچنین در صورت تمایل می توانند برای آماده سازی جهت اخذ مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای در جلسات حضور یابند.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد