قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

_____________________________________________________________________________________________________

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت اجازه دفاع از پایان نامه بایددر 3 جسله  دفاعیه  شرکت نمایند.
فرم مذکور در سایت دانشگاه در قسمت دانشجویان موجود می باشد
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد