پذیرش دانشجو در مقطع ارشد و اطلاعیه کد رشته های علم و فن جهت درج در فرم انتخاب رشته

_____________________________________________________________________________________________________

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی – کد : 21851
مهندسی عمران سازه – کد : 21246
مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی – کد : 21356
مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک  - کد : 19107
حسابداری – کد:  14343
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد