با عرض پوزش سیستم آموزشی در حالت بروز رسانی می باشد 

زمان انتخاب واحد تا 20 بهمن ماه تمدید شد