تقویم دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه

سالتحصیلی 93-1392

 

نیمسال دوم 93-92

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 7 تا 12 بهمن ماه 92

شروع کلاسها:                                                15 بهمن ماه 92

حذف و اضافه :                                               16 و 17 بهمن ماه 92

ثبت نام معرفی به استاد (تکدرس تئوری)               23/11/92 لغایت 29/11/92

حذف اضطراری (تکدرس):                                 تا 18/2/93

پایان کلاسها:                                                 22/3/93

شروع امتحانات :                                             24 خردادماه 93

پایان امتحانات :                                              8 تیرماه 93