اطلاعیه ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری (کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته)سال 94 -نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

_____________________________________________________________________________________________________

مدارک لازم جهت ثبت نام در مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته(کنکور سراسری):
**************************************
1-تکمیل فرم های ثبت نام از سایت (از اینجا) و چاپ و صدور کد رهگیری جهت ارائه به واحد ثبت نام
2-تکمیل فرم های  سنجش دارای شرایط (از اینجا) و چاپ آن جهت ارائه به واحد ثبت نام
3- نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

- اصل‌يا گواهي‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله  و يا هنرستان با مهر وامضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.
- گواهي‌تحصيلي‌سال‌ما قبل و2 سال‌‌ما قبل ديپلم بادرج‌ بخش‌و شهرستان‌محل تحصيل‌با مهروامضاء‌مديردبيرستان ويا‌هنرستان با درج بخش‌ و شهرستان‌سال ما‌قبل‌و 2 سال قبل از ديپلم.
- اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
4- نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

- اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي.
- اصل ‌مدرك‌‌ يا گواهي‌‌ديپلم‌‌ متوسطه ‌‌نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.
- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد 
- اصل ريزنمرات پيش دانشگاهي

5- مدرك‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي‌و انصرافي-اصل مدرك وياگواهي دانش آموختگي در دوره‌ي معادل.
6- دارندگان‌مدرك‌كارداني‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي-صل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم).
7- دارندگان مدرك كارداني پيوسته-اصل‌وياگواهي‌مدرك‌كارداني‌پيوسته‌آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش-اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌ و‌ يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذمدرك.
8- اصل شناسنامه به انضمام 3 نسخه تصوير از تمام صفحات - اصل كارت ملي به انضمام سه برگ تصوير پشت و روي.
9- شش قطعه ‌عكس‌ تمام‌ رخ ‌4×3 
10-اصل‌ و كپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و ...
11-ارائه مدرك معتبر در خصوص وضعيت نظام وظيفه (مخصوص آقايان)

******************************
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد