انتصاب سرپرست جدید موسسه جناب آقای دکترخیراله هوشیار قهرمانلو

_____________________________________________________________________________________________________
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد