در آستانه ی هفنه ی بسیج کار گروه فرهنگی دانشگاه علم وفن امور فرهنگی و عملیاتی قابل اجرا در ایام آذر ماه را مرور کردند.

_____________________________________________________________________________________________________
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد