انتخابات پنجمین انجمن علمی (دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه علم وفن ارومیه در تاریخ 97/9/6 برگزار شد

_____________________________________________________________________________________________________
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد