مراحل قبل از دفاع پایان نامه

_____________________________________________________________________________________________________

📣قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
📌قبل از دفاع از پایان نامه بایستی ابتدا به واحد آموزش مراجعه نموده و کارنامه خود را بعد از تایید مدیر گروه همراه با مجوزهای دفاع به واحد پژوهش(خانم مجرد)ارائه دهید.
⬅️در غیر اینصورت عواقب بعدی به عهده دانشجو میباشد و دفاع از پایان نامه ابطال میگردد.
#واحد آموزش
#واحدپژوهش
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد