برخی ازقوانین مالی موردلزوم دانشجویان

_____________________________________________________________________________________________________

دریافت شهریه مطابق باجدول شماره 2سازمان سنجش ویابخشنامه ارسالی از وزارت می باشد.

هزینه مرخصی:یک ترم شهریه ثابت

هزینه انتقال:یک ترم شهریه ثابت بعلاوه16واحدنظری

هزینه انصراف:دانشجوی منصرف ازتحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت ومتغیر(مقطع کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته تاسقف 16واحدنظری ومقطع ارشد8واحد نظری را به موسسه پرداخت نماید(ورودیهای قدیم)

تبصره:چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید.شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود(ورودی جدید)

درصورتی که دانشجوبعداز مهلت حذف واضافه اقدام به حذف یک یا چند درس نمایندبایدشهریه آن درس راپرداخت نماید(حذف اضطراری)

هزینه تطبیق واحد(معادل سازی):پنج درصدشهریه ثابت برای هرواحد

شهریه ثابت ترم تابستان نصف میباشد.

برای دانشجویانی که به نام علم وفن مقام قهرمانی کسب نمایندازطرف هیات موسس تخفیف اعمال می شود

برای آندسته ازدانشجویانی که معدل کل الف در گروه داشته باشنداز طرف هیات موسس تخفیفی اعطائ میشود

برای معرفی به استادنصف شهریه ثابت وشهریه متغیردروس اخذخواهدشد.
 
ضمنا"لازم به توضیح اینکه کلیه دریافتهای دانشگاه طبق مصوبات آیین نامه ها و مققرات و بخشنامه های اعلامی از طرف وزارت میباشد
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد