آرشیو اطلاعیه های امور مالی

______________________________________________________________________________________________________

  به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که بدهکارمی باشند می رساند هر چه سریعترجهت تسویه حساب شهریه متغیرخودازطریق پرداخت آنلاین ویابه صورت حضوری باارائه کارت عابربانک خوداز طریق واحدمالی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده وکارت ورودبه جلسه امتحانات پایان ترم را دریافت نماینددرغیراین صورت مجازبه شرکت در امتحانات نخواهندبود. باتشکر معاونت مالی دانشگاه (1396/09/21)

  مقررات مالی قابل اجرااز مهر95-94 (1394/05/14)

  قابل توجه دانشجویانی که شهریه ایشان توسط بنیادشهیدوامورایثارگران پرداخت میگردد (92/11/15)

  آن دسته از دانشجویانی که متقاضی وام شهریه هستندبایدضامن و مدارک موردلازم راارائه نموده تابتواننداز این وام بهره مندگردند(اطلاعات بیشترنزدآقای اسماعیلوواحدامورمالی) (93/01/31)

  برخی ازقوانین مالی موردلزوم دانشجویان (93/01/25)

  قابل توجه کلیه دانشجويانی که شهریه خودراپرداخت ننموده اند می رساندهرچه سریعتربایدوضعیت بدهی خودراحل نماینددرغیراین صورت نمیتوانندکارت ورود به جلسه رابگیرندواجازه شرکت درامتحانات پایان ترم رانیزنخواهند داشت. (93/09/29)

  راهنماي انتخاب واحد و پرداخت اينترنتي شهريه (92/11/11)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد