چارت سازماني پرسنل

_____________________________________________________________________________________________________

رياست دانشگاه (آقای دکترخيراله هوشيار قهرمانلو)
    • مسئول دفتررياست (آقاي مهدي مهدي زاده)
    • اداره کل حراست
    • دبير خانه جذب و مرکز گزينش دانشگاه (آقاي سعيد عليوند)

مديريت اداري (آقای مهندس محمد باقر مجرد)
    • اداره کارگزيني (خانم فائزه مجرد)
    • دبيرخانه (خانم فرنازمحمدي)
    • اداره فني و پشتيباني ( آقاي حسن جمال پور)
    • امور پشتيباني ( آقاي عليرضا آليلو،چشمعلی خلیلی،آقاي منوچهر کريمي)

مشاور پژوهشي (آقای دکتر مهدي سودمند)
    • اداره فناوري اطلاعات ( آقای سعيد مجرد )
    • امور سايت کامپيوتري وکارشناس آزمایشگاه دیجیتال ( خانم زهرا حاتملو )
    • کارشناس پژوهشي (خانم فائزه مجرد)
    • کتابخانه (خانم مهرناز تنخواهي)

مشاور آموزش (آقای دکتر حبيب مولايي)
    • کارشناس آموزش (خانم سميرا تميزي)
    • کارشناس آموزش (خانم زهراجعفري)
    • کارشناس آموزش (خانم هانيه طجرلو)
    • برنامه ريزي امور کلاسها (آقاي سيد حسين اسدالهي )

مشاورمالي (آقای دکتر مير علي محمدي)
    • کارشناس حسابداري (آقاي حميد بهمنش)
    • کارشناس حسابداري( خانم شعله پسنديده)
    • کارشناس مالی ( آقاي مجيد اسماعيل لو)
    • امور کارپردازي( آقاي رحيم خليلي)
    • امور اموال( آقاي پدرام سودمند)

مديريت فرهنگي (آقاي هوشنگ محمد لو)
    • کارشناس فرهنگي (آقاي پدرام سودمند)

مديريت دانشجويي و امور رفاهي (آقای مهندس سيد حسن حاتملو)
    • کارشناس امور رفاهی و دانشجویی (آقاي مجيد اسماعيل لو)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد