چارت سازماني پرسنل

_____________________________________________________________________________________________________

رياست دانشگاه
    • مسئول دفتررياست
    • اداره فناوري اطلاعات
    • دبير خانه جذب و مرکز گزينش دانشگاه
    • حراست دانشگاه

مديريت اداري
    • اداره کارگزيني
    • دبيرخانه

مدیریت پژوهشي
    • کارشناس پژوهشي
    • کتابخانه
    • کارشناس آزمایشگاه

مدیریت آموزش
    • کارشناسان آموزش
    • برنامه ريزي امور کلاسها

مدیریت مالي
    • کارشناسان حسابداري
    • امور کارپردازي
    • امور اموال

مديريت فرهنگي
    • کارشناس فرهنگی

مديريت دانشجويي
    • کارشناس امور رفاهی و دانشجویی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد