معرفی معاونت پژوهشی

_____________________________________________________________________________________________________

مسئولین

جناب آقای دکتر مهدی سودمند
مشاور پژوهشی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد