کارکنان مؤسسه

_____________________________________________________________________________________________________

آقای سعید مجرد (مسئول واحد فناوری اطلاعات )
خانم فائزه مجرد ( مسئول امور پژوهشی)
آقای حمید بهمنش ( کارشناس حسابداری)
آقای مجید اسماعیلو ( کارشناس مالی )
آقای رحیم خلیلی ( امورکارپردازی)
آقای پدرام سودمند ( کارشناس فرهنگی و کتابخانه )
خانم فرناز محمدی (مسئول دفتر ریاست)
خانم سمیرا تمیزی ( کارشناس آموزش)
خانم فرناز مولائی ( کارشناس امورفارغ التحصیلان)
آقای حسین اسدالهی ( کارشناس آموزش)
خانم زهرا حاتملو ( کارشناس آموزش )
خانم مهرناز تنخواهی ( کارشناس آموزش)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد