کارکنان مؤسسه

_____________________________________________________________________________________________________

آقای سعید مجرد (مسئول واحد فناوری اطلاعات ، ارتباط با صنعت و امور آزمایشگاه)
آقای مهدی مهدیزاده ( مسئول دفتر ریاست و کارشناس حفاظت )
خانم فائزه مجرد ( مسئول کارگزینی کارکنان و کارشناس پژوهشی)
آقای پدرام سودمند ( مسئول اموال وکارشناس فرهنگی )
آقای حمید بهمنش ( کارشناس حسابداری)
خانم شعله پسندیده ( کارشناس حسابداری)
آقای مجید اسماعیلو ( کارشناس مالی و امور دانشجویی)
آقای رحیم خلیلی ( امورکارپردازی)
خانم فرناز محمدی (امور دبیرخانه)
خانم سیده زهرا جعفری ( کارشناس آموزش)
خانم هانیه طجرلو ( کارشناس آموزش)
خانم سمیرا تمیزی ( کارشناس آموزش)
آقای حسین اسدالهی ( برنامه ريزي امور کلاسها)
خانم مهرناز تنخواهی ( مسئول کتابخانه)
خانم زهرا حاتملو ( مسئول سایت کامپیوتری و کارشناس آزمایشگاه دیجیتال)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد