_____________________________________________________________________________________________________

گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه از طریق سازمان سنجش(با آزمون و بدون آزمون) در رشته های زیر دانشجو جذب می نماید.
1 - کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان(کاردانی ناپیوسته)
2 - مهندسی عمران ( کارشناسی)
3 - ساختمان-کارهای عمومی ساختمان( کاردانی پیوسته)
4 - مهندسی تکنولوژی عمران-عمران ( کارشناسی ناپیوسته)
5 - مهندسی تکنولوژی اجرائی عمران ( کارشناسی ناپیوسته)
6 - مهندسی عمران - آب و سازهای هیدرولیکی (کارشناسی ارشد)
7 - مهندسی عمران -سازه (کارشناسی ارشد)

===================================================================

مدیران گروه عمران (ساعت و روزهای حضور)

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای دکترمحمد نباتی کاردانی و کارشناسی عمران اتاق مدیران گروه روزهای یکشنبه و سه شنبه 8 الی 12 09143451822
2 آقای دکترمحمدنباتی عمران ارشد اتاق مدیران گروه روزهای یکشنبه و سه شنبه 8 الی 12 09143451822

===================================================================

دانشجویان می توانند ازطریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به واحدهای پروژه و کارآموزی را دانلود نمایند
فایلهای دستورالعمل کارآموزی

===================================================================

دانشجویان می توانند از طریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به چارت کلی و ترم بندی پیشنهادی را دانلود نمایند
ليست دروس دوره کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
برنامه ترم بندي (دوره کارشناسي مهندسي عمران- عمران)
برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی ناپیوسته-مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
ليست دروس دوره کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
پیش نیاز و هم نیاز کارشناسی پیوسته عمران
پیش نیاز و هم نیاز کارشناسی ناپیوسته عمران
لیست دروس جبرانی برای گروه کارشناسی ناپیوسته عمران
سرفصل دروس گروه عمران (وزارت علوم )
سرفصل دروس رشته مهندسی آب و سازهای هیدرولیکی (وزارت علوم )
برنامه ترم بندی ارشد- رشته مهندسی آب و سازهای هیدرولیکی (وزارت علوم )
ترم بندی رشته مهندسی اجرایی عمران-جدید
ترم بندی رشته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران-جدید
ترم بندی کارشناسی پیوسته عمران-جدید
ترم بندی نهایی پیوسته و ناپیوسته عمران-جدید
ترم بندی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-سازه

===================================================================

*مدت زمان کارآموزی دانشجویان گروه عمران به ازای هر واحد کارآموزی 120 ساعت می باشد.
مهلت تحویل پروژه و کارآموزی:
دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی
دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی
دانشجویانی که در نیمسال تابستان سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد