برنامه حرکت سرویس های موسسه علم و فن

_____________________________________________________________________________________________________

اختصاصی ایام امتحانات نیمسال اول 96
مبدا : میدان ایالت-انتهای خیابان امام جدید
مسیر حرکت : ایستگاه 1 : امام روبری مسجد سردار-ایستگاه 2 :مرکز ایستگاه کشتیبان-ایستگاه 3 :ترمینال روبروی ثبت و احوال-ایستگاه 4 : دانشگاه علم و فن
مسیر 2
مبدا : -
رفت برگشت
7:50 9:50
10:20 11
12:20 13
- -
- -
- -
- -
رفت برگشت
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

مسئول سرویس : -
تلفن همراه : -


کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد